Avís Legal

CONDICIONS D’ÚS

Aquestes condicions d’ús (en endavant Avís Legal) estan destinades als majors d’edat i menors degudament autoritzats i regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.nemobooks.cat (en endavant “la PLATAFORMA”) que la nostra empresa posa a disposició dels usuaris d’Internet. Accedir-hi implica l’acceptació sense reserves l’acceptació d’aquest Avís Legal.

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Esteu visitant el lloc web de www.nemobooks.cat, propietat de Nautilus, Comunicació i Cutlura SL, amb seu al C/Sant Mer, 68 de Banyoles (17820), Girona, Catalunya, Estat espanyol. El nostre CIF és B64871478. El nostre telèfon és el 677 225 051. Dades mercantils: Registre Mercantil de Girona, Volum 3.168, Llibre 0, Foli 138, Full: GI-63250 Inscripció: 7.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquestes condicions d’ús (en endavant Avís Legal) regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.nemobooks.cat (en endavant “la PLATAFORMA”) que la nostra empresa posa a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

La nostra empresa pot oferir a través de la plataforma serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

ACCÉS A LA PLATAFORMA I CONTRASENYES

En general no s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l’accés i ús de la plataforma, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts d’aquesta calgui fer aquesta subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o registre a la present plataforma, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’Usuari haurà de notificar a la nostra empresa immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pltaforma, de la qual tingui coneixement.

La nostra empresa adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal.

La nostra empresa no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a la nostra empresa, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens a la nostra empresa.

ÚS CORRECTE DE LA PLATAFORMA

L’Usuari es compromet a utilitzar la pLATAFORMA, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pLATAFORMA, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin fer mal, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la plataforma, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne el normal funcionament per a d’altres Usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, malmetre les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la plataforma.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals La nostra presta el servei, així com realitzar accions que malmetin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la nostra empresa o de tercers.

PUBLICITAT

Part de la plataforma i de les comunicacions amb els usuaris pot allotjar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la plataforma i les comunicacions compleixin les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta plataforma o en les comunicacions amb els usuaris, posem a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic: info@nemobooks.cat.

ENLLAÇOS DE TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la plataforma i continguts de la nostra empresa, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la plataforma.

Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control de la nostra empresa, i la nostra empresa no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la pltaforma de la nostra empresa, ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de la nostra empresa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la plataforma, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de la nostra empresa i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la plataforma.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la plataforma estan protegits per la Llei.

La nostra empresa no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la plataforma i els serveis oferts que s’hi ofereixin.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta plataforma constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la nostra empresa o del seu titular.

LA COMUNITAT

La nostra empresa ofereix als usuaris la possibilitat d’introduir comentaris, remetre fotografies per incorporar-los en les seccions corresponents, així com participar en fòrums de debat, mantenir converses amb altres usuaris i participar en el finançament d’obres culturals. La publicació dels comentaris i/o les fotografies està subjecta al present Avís Legal.

La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i/o ha enviat les fotografies, n’és el responsable.. Els comentaris i/o les fotografies no reflecteixen l’opinió de la nostra empresa, ni la nostra empresa fa declaracions a això.

La nostra empresa no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i/o les fotografies, així com dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar per la inserció dels comentaris i/o les fotografies en les diverses seccions de la plataforma que permetin aquesta mena de serveis i continguts.

L’Usuari subministrador del text i/o fotografies cedeix a la nostra empresa els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport. I, especialment, l’Usuari cedeix aquests drets per a l’emplaçament del text i/o les fotografies a la plataforma, amb la finalitat que els altres Usuaris puguin accedir-hi.

L’Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l’autor o propietari del text i/o fotografies, per a la seva utilització per part de la nostra empresa a través de la plataforma.

La nostra empresa no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que realitzi sobre els textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

Així mateix, la nostra empresa es reserva el dret de retirar de manera unilateral els comentaris i/o fotografies presents en qualsevol altra secció de la plataforma, quan la nostra empresa ho consideri oportú.

La nostra empresa no serà responsable de la informació enviada per l’Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que la nostra empresa tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment referides, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer-ne impossible l’accés.

D’altra banda, s’informa a l’usuari que amb l’objectiu de permetre un major control sobre la privacitat del seu perfil, l’a nostra empresa li dóna la possibilitat de limitar en qualsevol moment l’accés d’altres usuaris al seu perfil, utilitzant per a això les eines que pot trobar a la pròpia plataforma.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en la Comunitat o en altes espais de la plataforma, pot fer-ho adreçant-se a la següent adreça de correu electrònic: info@nemobooks.cat.

XARXES SOCIALS

L’usuari podrà unir-se als grups que Nemo Books i Nautilus tenen en diverses xarxes socials, així com en la seva pròpia comunitat virtual descrita en l’apartat anterior, amb la finalitat de compartir experiències i posar-se en contacte amb altres membres de la Comunitat.

L’usuari que es faci fan d’alguna de les xarxes socials de Nemo Books i/o Nautilus accepta les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’Usuari podrà remetre a la nostra empresa les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen incorporats a la plataforma. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

IDENTIFICADOR ÚNIC

La nostra empresa capta i registra l’ID dels dispositius des dels quals els visitants de la plataforma hi accedeixen i s’assigna a cada un d’aquests un identificador únic basat en la tecnologia del navegador d’empremtes digitals.

Un identificador únic és una cadena de caràcters que, assignat de manera individual a cada dispositiu des del qual l’usuari o visitant accedeix a la plataforma, permet associar informació relativa a múltiples sessions iniciades per un mateix visitant o bé a diverses activitats que l’usuari hagi realitzat en una mateixa sessió.

A través d’aquest identificador la nostra empresa recull informació relativa als hàbits de navegació de l’usuari o visitant. Així, mitjançant l’acceptació de la present “Condicions d’Ús”, l’usuari accepta la instal·lació de l’esmentat identificador únic i el tractament de dades que l’ús del mateix comporta per part de la nostra empresa.

En aquest sentit, la informació obtinguda com a conseqüència de l’ús de l’esmentat identificador únic serà incorporada a un fitxer titularitat de la nostra empresa, i seran tractades d’acord amb la política de privacitat de la plataforma.

 

 

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

En compliment del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la nostra empresa, per procedir al tractament de dades de menors de 14 anys requerirà el consentiment dels pares o tutors.

 

Correspon a la nostra empresa articular els procediments que garanteixin que s’ha comprovat de manera efectiva l’edat del menor, i l’autenticitat del consentiment atorgat, si s’escau, per la qual pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada vegada que un menor participi en una promoció organitzada per nostra empresa, se li demanaran les dades d’identitat del pare o tutor, la seva adreça postal, així com l’adreça de correu electrònic amb la finalitat de recaptar el consentiment patern, així com una còpia del DNI, i/o còpia del llibre de família, mitjançant la qual quedi clarament determinada la filiació.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recordar les seves preferències, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i per mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències. Si continúa navegant, considerem que accepta el seu ús.

Us informem que podem utilitzar galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d’altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, utilitzarem galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals.

Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que s’utilitzen al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que utilitzem al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l’adreça següent: info@nemobooks.cat

Què són les cookies?

Una cookie o galeta és un petit fragment de text que els llocs web que visiteu envien al navegador i que permet que el lloc web recordi informació sobre la vostra visita, l’idioma preferit i altres opcions, que us pot facilitar la propera visita i que fa que el lloc us resulti més útil. Les galetes exerceixen un paper molt important i contribueixen a tenir una millor experiència d’usuari.

Per què són importants?

Les galetes ens permeten fer del lloc web un lloc millor, més ràpid i més segur. Les galetes ens ajuden, per exemple, a:

  • Habilitar certes funcions.
  • Proporcionar una experiència de navegació més personalitzada.
  • Protegir la seguretat del vostre compte.
  • Investigar, millorar i comprendre l’ús que reben els nostres productes i serveis.

 

Quins tipus de galetes utilitzem?

Galetes d’anàlisi estadística: Són les que ens permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament l’ús que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això, podem estudiar la navegació pel lloc web i millorar així l’oferta de productes o serveis que oferim.

Galetes publicitàries: Són les que ens permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que feu del lloc web. Gràcies a aquestes galetes, podem conèixer els vostres hàbits de navegació a Internet i mostrar-vos publicitat relacionada amb el vostre perfil de navegació.

Galetes de caràcter tècnic i de personalització: Són les que ens permeten controlar aspectes relacionats amb la sessió de l’usuari, de manera que podem millorar l’experiència de navegació dins del lloc web. Per exemple:

  • Ens permeten recordar la població seleccionada per l’usuari.
  • En cas que s’hagi identificat ens permeten mantenir l’usuari i recordar-lo per a properes visites.
  • Impedeixen o dificulten atacs contra el lloc web o els seus usuaris.
  • Ens ajuden a proporcionar la reproducció correcta dels continguts multimèdia.
  • Milloren el rendiment, de manera que permeten distribuir el tràfic web de les nostres màquines entre diversos servidors.

 

Com puc configurar les meves galetes? Com les puc eliminar?

Podeu permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del vostre navegador d’Internet. A continuació us expliquem com:

 

Si rebutgeu la instal·lació de galetes podeu continuar utilitzant el lloc web però l’ús d’alguns dels serveis serà limitat i, per tant, la vostra experiència al nostre lloc web podria resultar poc satisfactòria. L’ús de galetes és necessari per a la identificació d’usuaris.

Si volguéssiu retirar en qualsevol moment el vostre consentiment relacionat amb aquesta política de cookies, haureu d’eliminar les galetes emmagatzemades a través dels ajustaments i configuracions del vostre navegador d’Internet.

Qui fa servir les galetes del nostre web?

Treballem amb altres empreses que ens ajuden a obtenir estadístiques de les visites, pàgines vistes i altres indicadors de l’activitat del nostre web com per exemple Google Analytics.

A les galetes, no guardem mai les dades personals dels nostres usuaris, a excepció de l’adreça IP, d’acord amb el que descriu aquest avís, tret que us vulgueu registrar voluntàriament en alguna de les seccions habilitades a aquest efecte dins del lloc web, a fi de fer ús dels serveis que posem a la vostra disposició i de rebre informació sobre promocions i continguts del vostre interès.

Consentiment

En navegar i continuar en el lloc web estareu consentint l’ús de les esmentades galetes, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en aquesta política de cookies.

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La nostra empresa es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les condicions d’ús de la present plataforma, motiu pel que l’usuari les haurà de llegir periòdicament.

 

LLEI D’APLICACIÓ I ÀMBIT DE JURISDICCIÓ

La relació entre la nostra empresa i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

L’a nostra empresa perseguirà l’incompliment de les presents Condicions així com qualsevol utilització indeguda de la plataforma exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

CONTACTE

Si com a autors/es, editorials, empreses i associacions vinculades a la cultura o senzillament usuaris d’aquesta plataforma voleu posar-vos en contacte amb nosaltres podeu fer-ho mitjançant aquest formulari.

També podeu enviar-nos directament un correu electrònic a info@nemobooks.cat.

Intentarem respondre el més aviat possible.